KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), informuję, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Almaprint.pl Marcin Samulewicz z siedzibą w Gliwicach, 44-100 przy ulicy księdza Marcina Strzody 3/2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i wykonywania obowiązków administratora wynikających z ww. rozporządzenia należy kontaktować się z administratorem pisemnie (adres siedziby Almaprint.pl) lub mailem (adres poczty elektronicznej info@almaprint.pl).

 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) Zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego prowadzonego przez Almaprint.pl pod adresem www.almaprint.pl (dalej: Sklep Almprint.pl), której stroną jest Pani/Pan, w tym utworzenia i prowadzenia konta Klienta w Sklepie Almaprint.pl na podstawie art.6 ust.1 pkt b) ww. rozporządzenia;

b) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Almaprint.pl, której stroną jest Pani/Pan, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) ww. rozporządzenia;

c) ustosunkowania się do zgłoszonych przez Panią/Pana roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady fizyczne produktów oferowanych przez Almaprint.pl, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) i c) ww. rozporządzenia;

d) otrzymywania informacji handlowych, w tym marketingowych, od Almaprint.pl, w tym drogą elektroniczną na zasadzie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) ww. rozporządzenia.

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach wskazanych w pkt .2) lit. a), b) i c) powyżej, będą przechowywane do czasu rozwiązania zawartej umowy i likwidacji Konta Klienta lub przez okres przedawnienia roszczeń z tym związanych oraz przez okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji księgowej przez administratora, a przetwarzane w celach wskazanych w pkt .2) lit. d) – będą przechowywane do czasu odwołania zgody, nie później jednak niż do zakończenia organizowania przez Almaprint.pl działań handlowych, marketingowych, w tym akcji promocyjnych, lub prowadzenia programu lojalnościowego.

 

4) w przypadku zakupu przez Panią/Pana produktu oferowanego przez Almaprint.pl, dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym, przewoźnikom, podmiotom świadczącym usługi księgowe na rzecz administratora, wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz otrzymywania informacji handlowych dot. działalności handlowo-usługowej administratora..

 

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ww. rozporządzenia;

 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych wskazanych w pkt .2) lit. a) – c) powyżej jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy; konsekwencją ich niepodania będzie brak sprzedaży Pani/Panu produktów oferowanych przez Almaprint.pl;

 

8) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach oceny czynników osobowych, preferencji co do wyboru produktu/usługi określonego rodzaju, ceny i przeznaczenia produktu/usługi, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie automatyczne dostosowanie oferty produktu/usługi bez interwencji ludzkiej.